Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Survivalrun
Vereniging Harderwijk verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere
geïnteresseerden.
Als je persoonsgegevens aan Survivalrun Vereniging Harderwijk verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te
verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.

Artikel 1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Survivalrun
Vereniging Harderwijk, Harderwijk, KvK nummer 71 92 32 17. Survivalrun Vereniging
Harderwijk is bereikbaar via: survivalharderwijk@gmail.nl en telefoonnummer
06-18563223.

Artikel 2. Gegevens
Welke gegevens verwerkt Survivalrun Vereniging Harderwijk en voor
welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam;
b) geboortedatum;
c) telefoonnummer, e-mailadres;
d) IBANnummer;
e) datum gevolgde proeflessen, soort lidmaatschap, start- en einddatum
lidmaatschap;
f) lidmaatschapsnummer SBN;
g) gegevens m.b.t. blessures en andere zaken waar de trainer rekening mee
moet houden;
h) foto’s gemaakt tijdens activiteiten van Survivalrun Vereniging Harderwijk.
2.2 Survivalrun Vereniging Harderwijk verwerkt de in sub 2.1 genoemde
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt
i) door de ledenadministratie contact over het lidmaatschap en de
eventuele opzegging daarvan,
ii) door het bestuur of de trainers voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou
verkregen informatie,
iii) door het bestuur of de trainers voor het versturen van uitnodigingen
en informatie over activiteiten van Survivalrun Vereniging
Harderwijk;
b) je naam, bankrekeningnummer, telefoonnummer, soort lidmaatschap, data
proeflessen en start- en einddatum lidmaatschap worden door de
ledenadministratie en de penningmeester gebruikt om betalingen van het
lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten
af te wikkelen;
c) je naam en geboortedatum worden door de ledenadministratie gebruikt voor
i) groepsindeling,
ii) leeftijdscontrole;
d) De noodtelefoonnummers worden door het bestuur of de trainers gebruikt om
naasten te informeren in geval van een calamiteit;
e) Het lidmaatschapsnummer SBN wordt door de ledenadministratie gebruikt om
te controleren of je daadwerkelijk bij SBN bent ingeschreven i.v.m.
verzekeringen.
f) Gegevens met betrekking tot blessures en andere zaken waar de trainer
rekening mee moet houden worden doorgegeven aan je trainer zodat je evt.
tot op zekere hoogte, een aangepaste training of behandeling kunt krijgen.
g) Foto’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten van Survivalrun Vereniging
Harderwijk, bijvoorbeeld tijdens trainingen, kunnen geplaatst worden op de
website van de vereniging, Facebook of andere social media. Wanneer je hier
bezwaar tegen hebt, dan dien je dit schriftelijk aan te geven.

Artikel 3. Bewaartermijnen
Survivalrun Vereniging Harderwijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens
gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit
lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens, met uitzondering van je
naam, geboortedatum en lidmaatschapsperiode verwijderd uit de ledenadministratie.
Dit om een historisch archief op te bouwen.

Artikel 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Survivalrun Vereniging
Harderwijk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Artikel 5. Verantwoording, inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Het bestuur houdt een verwerkingsregister bij m.b.t. de verwerking van
persoonsgegevens. Tevens is vastgelegd welke functionarissen binnen Survivalrun
Vereniging Harderwijk toegang hebben tot persoonsgegevens en deze kunnen
bewerken;
5.2 Via het bestuur van Survivalrun Vereniging Harderwijk kan je een verzoek
indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. Survivalrun Vereniging Harderwijk zal je verzoek in behandeling nemen
en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;
5.3 Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.
5.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Survivalrun Vereniging Harderwijk je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met
het bestuur.
5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden
gericht aan ons bestuur.

Artikel 6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Het bestuur van Survivalrun Vereniging Harderwijk
25 februari 2019